BANANA & SALTED CARAMEL MILKSHAKE

18.5 AED

CHOCO CHERRY MILKSHAKE

18.5 AED

STRAWBERRY & WHITE CHOCOLATE MILKSHAKE

18.5 AED

VANILLA MILKSHAKE

18.5 AED

Order Online